Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)

Sensorisk integration är den neurologiska process som bearbetar och samordnar sinnesintryck från vår kropp och omgivning.

 • Vi har sinnen, som gör att vi hör och ser, känner lukt, smak och beröring. Vi har också sinnen, som registrerar gravitationskraften samt kroppens läge och rörelse i rummet.
 • Sinnessystemen är grundläggande för vår utveckling. Sinnesintrycken samordnas med varandra och med övriga processer i hjärnan. Denna process hjälper oss t.ex när vi cyklar. Vi kan hålla balansen, trampa runt pedalerna samtidigt som vi vinkar till en vän.

Vad är Sensorisk Integration (SI)?

SI-TEORIN ÄR EN GRUND FÖR BE-DÖMNING OCH BEHANDLING AV PERSONER MED SENSOMOTORISKA SVÅRIGHETER SAMT VID PROBLEM ATT TOLKA OCH BEARBETA OLIKA SENSORISKA INTRYCK.

BEARBETNING OCH SAMORDNING AV SINNESINTRYCK ÄR AV SPECIELL BETYDELSE INOM SI, OCH DÄR ÄR NÅGRA SINNEN SÄRSKILT VIKTIGA.

Taktila, proprioceptiva och vestibulära sinnesintryck är grundläggande för vår upplevelse av oss själva.

 • Det taktila sinnet (ytlig känsel) ger oss information om på vilket sätt och var på huden vi blir berörda.
 • Det proprioceptiva sinnet (led och muskel) ger oss information om hur vår kropps olika delar förhåller sig till varandra och hur mycket muskelkraft vi behöver använda för att utföra en viss rörelse.
 • Det vestibulära sinnet (balans) ger oss information om kroppens läge och rörelse i rummet.

Bristande förmåga att samordna sinnesintryck kan yttra sig på något eller några av följande sätt:

 • Försenad motorisk utveckling 
 • Svårighet att koordinera rörelser 
 • Svårighet att hålla balansen 
 • Svårighet med motoriskt lärande 
 • Över/underreaktion på beröring, rörelse, syn-, smak-, lukt- eller hörselintryck 
 • Koncentrationssvårigheter 
 • Hyperaktivitet 
 • Frustration/aggressivitet 
 • Försenad tal- och/eller språkutveckling

Utredning är grunden för behandling.

 • Barnets reaktion på sensoriska stimuli och barnets färdigheter bedöms genom strukturerad observation samt intervjuer med personer i barnets omgivning.
 • Utredningen ger oss kunskap om barnets beteende och senso-motoriska svårigheter.
 • Analys av bedömningen kan hjälpa personerna i barnets omgivning att bättre förstå barnets agerande. Analysen är också ett underlag för planering av eventuell behandling.

SI-behandling kan utföras av arbetsterapeut eller sjukgymnast med SI-utbildning.

 • Behandlingen syftar till en ökad senso-motorisk medvetenhet och därmed bättre motorisk kontroll, så att barnet kan delta aktivt i för dem meningsfulla vardagsaktiviteter.
 • I behandlingen används redskap och aktivi-teter, som ger barnet möjlighet att bearbeta och organisera det sensoriska inflödet.
 • Behandlingen ska vara lustfylld och bör av barnet uppfattas som lek. Aktiviteterna an-passas och utvecklas i takt med barnets färdigheter.
 • Behandling vid över- eller underkänslighet för sensoriska stimuli innebär fr.a. att ge barn och föräldrar kunskap om orsaken till detta och att ge råd om hur de kan hantera olika situationer.
 • Arbetsterapeut Jean Ayres började redan på 1950-talet att utveckla teorin. Ayres var verksam i Kalifornien med barn och vuxna, som hade neurologiska funktionshinder.

 • Forskning inom områden som neuropsykologi, neurologi, fysiologi, utvecklingspsykologi och barns motoriska utveckling har även bidragit till utvecklingen av teorin och behandlingsmetoden, en forskning som är ständigt pågående.

The Sensory Processing Measure – SPM är bedömningsinstrument som används för att utreda problem med bearbetning av sensorisk information, praxis och socialt deltagandehos barn i låg- och mellanstadieåldern. SPM har sin förankring i teorin om sensorisk integration som utgår ifrån att bearbetning och integration av sensorisk information är en viktig neurobiologisk process som påverkar barnets utveckling.

SPM består av ett hemmaformulär och ett klassrumsformulär som tillsammans ger en unik och omfattande bild av barnets sensoriska funktion hemma och i skolan. Hemmaformuläret besvaras av barnets förälder eller vårdnadshavare och Klassrumsformuläret av lärare. 

SPM ger resultat på åtta skalor: Socialt deltagande (SOC), Syn (VIS), Hörsel (HEA), Känsel (TOU), Kroppsuppfattning (BOD), Balans och rörelse (BAL), Planering och idéer (PLA) och Totala sensoriska system (TOT) samt enskilda frågor om smak och lukt. SPM ger kliniskt relevant information om barnets särskilda sårbarhetsfaktorer, såsom under- och överkänslighet, sensoriskt sökande beteende och perceptuella problem. Tack vare separata hemma- och klassrumsformulär är det möjligt att jämföra barnets sensoriska funktion i olika miljöer. 

Läs mer om och beställ SPM på Hogrefe Psykologiförlaget.

the Evaluation in Ayres Sensory Integration (EASI)

Ett nytt Sensory Integration-test är nu under utveckling, standardisering och normativ datainsamling av en ny uppsättning tester av sensoriska processer. EASI syftar till att erbjuda ett instrument för terapeuter runt om i världen. Med EASI ska vi kunna utföra en omfattande bedömning av sensoriska integrationsfunktioner på ett tillgängligt och grundläggande sätt.

105 länder från är delaktiga i utvecklingen av det preliminära testet för EASI. Att utveckla ett standardiserat test, särskilt ett som involverar ett internationellt urval, kräver en hel del kreativitet, samarbete, organisation, tålamod och uthållighet. I Sverige är Marie Holmlund ”countryleader” och ansvarig för översättningen och utvecklingsarbetet.