Svenska föreningen för Sensorisk Integration enligt Jean Ayres (SSIA)SSIA.html

Hem Om SIKontakt •  Styrelsen  •  Kurser  •  Historik  •  Bli medlem  •  Länkar

 

Vad är Sensory Integration?

Sensorisk integration är den neurologiska process som bearbetar och samordnar sinnesintryck från vår kropp och omgivning.


  1. Vi har sinnen, som gör att vi hör och ser, känner lukt, smak och beröring. Vi har också sinnen, som registrerar gravitationskraften samt kroppens läge och rörelse i rummet.


• Sinnessystemen är grundläggande för vår utveckling. Sinnesintrycken samordnas med varandra och med övriga processer i hjärnan. Denna process hjälper oss t.ex när vi cyklar. Vi kan hålla balansen, trampa runt pedalerna samtidigt som vi vinkar till en vän.

SI- Bedömning

sensorisk integrationsteori -

en grund för bedömning och behandling av barn med sensomotoriska svårigheter

Utredning är grunden för behandling.


  1. Barnets reaktion på sensoriska stimuli och barnets färdigheter bedöms genom strukturerad observation samt intervjuer med personer i barnets omgivning.


  1. Utredningen ger oss kunskap om barnets beteende och senso-motoriska svårigheter.


• Analys av bedömningen kan hjälpa personerna i barnets omgivning att bättre förstå barnets agerande. Analysen är också ett underlag för planering av eventuell behandling.

sinnesintryck av speciell betydelse inom SI

Taktila, proprioceptiva och vestibulära sinnesintryck är grundläggande för vår upplevelse av oss själva.


  1. Det taktila sinnet (ytlig känsel) ger oss information om på vilket sätt och var på huden vi blir berörda.


  1. Det proprioceptiva sinnet (led och muskel) ger oss information om hur vår kropps olika delar förhåller sig till varandra och hur mycket muskelkraft vi behöver använda för att utföra en viss rörelse.


• Det vestibulära sinnet (balans) ger oss information om kroppens läge och rörelse i rummet.

hur har si-teorin utvecklats?

  1. Arbetsterapeut Jean Ayres började redan på 1950-talet att utveckla teorin. Ayres var verksam i Kalifornien med barn och vuxna, som hade neurologiska funktionshinder.


• Forskning inom områden som neuropsyko-logi, neurologi, fysiologi, utvecklingspsykologi och barns motoriska utveckling har även bidragit till utvecklingen av teorin och behandlingsmetoden, en forskning som är ständigt pågående.

si-dysfunktion

Bristande förmåga att samordna sinnes-intryck kan yttra sig på något eller några av följande sätt:

• Försenad motorisk utveckling

• Svårighet att koordinera rörelser

• Svårighet att hålla balansen

• Svårighet med motoriskt lärande

• Över/underreaktion på beröring, rörelse, syn-, smak-, lukt- eller hörselintryck

• Koncentrationssvårigheter

• Hyperaktivitet

• Frustration/aggressivitet

• Försenad tal- och/eller språkutveckling

SI-behandling kan utföras av arbetstera-peut eller sjukgymnast med SI-utbildning.


• Behandlingen syftar till en ökad senso-motorisk medvetenhet och därmed bättre motorisk kontroll, så att barnet kan delta aktivt i för dem meningsfulla vardagsaktiviteter.


• I behandlingen används redskap och aktivi-teter, som ger barnet möjlighet att bearbeta och organisera det sensoriska inflödet.


• Behandlingen ska vara lustfylld och bör av barnet uppfattas som lek. Aktiviteterna an-passas och utvecklas i takt med barnets färdigheter.


• Behandling vid över- eller underkänslighet för sensoriska stimuli innebär fr.a. att ge barn och föräldrar kunskap om orsaken till detta och att ge råd om hur de kan hantera olika situationer.

SI- Behandling